Challenge your Council | The Vegan Society

Challenge your Council

You are here

» Challenge your Council
 

Your Councillors have been elected to represent the needs of their community, and that includes us vegans!

Councils wield huge influence in the provision of public sector catering. Not only can they lead by example and improve the vegan provision in their own offices, but they can influence procurement across the public sector.

Vegans reliant on others to cook for them whilst at school, in hospital, or in any of our other public services, should be served tasty and nutritious vegan food. But more than that, we want to see good vegan options for everyone, every day, across the public sector.

You can help the campaign by challenging your local authority. Find out who your local Councillor is and write, write, write! Use our template letter and get in touch with your Councillor. You might want to highlight great local vegan options, or even invite them round for a vegan lunch to discuss the issues.

If you have local elections this May then this is a perfect opportunity to ask your local candidates whether they’ll support this campaign.

We’re asking Councillors to support our campaign in the following ways:

  • Leading by example and offering a vegan meal in their Council canteen every day. As a starting point they might want to try The Vegan Society’s Plate Up for the Planet seven day challenge.
  • Use their influence on public sector institutions in their local authority to encourage better vegan provision. This might be through the public procurement process in local schools, or collaborating with the health board.
  • Consider bringing a motion to make their Council a supporter of vegan food across our public services.

Keep us updated on your progress. If you’re able to meet with your Councillor our campaigns team can offer some support and advice in advance of the meeting, and we’d also like to hear any successes or challenges you experience. Contact us at campaigns[at]vegansociety[dot]com.

 

Mae eich Cynghorwyr wedi cael eu hethol i gynrychioli anghenion eu cymuned, ac mae hynny’n eich cynnwys chi! Mae Cynghorau’n ddylanwadol a grymus yn narpariaeth arlwyo o fewn y sector gyhoeddus.

Dylai feganiaid sy`n ddibynnol ar eraill i goginio iddynt tra yn yr ysgol, yr ysbyty, neu mewn unrhyw un arall o’n gwasanaethau cyhoeddus, dderbyn bwyd fegan sy`n flasus a maethlon. Ond yn fwy na hynny, rydym am weld opsiynau fegan da i bawb, pob dydd, ar draws y sector gyhoeddus.

Mi allwch chi helpu’r ymgyrch drwy herio’ch awdurdod lleol. Ffeindiwch bwy yw eich Cynghorydd lleol, ac ysgrifennwch, ysgrifennwch, ysgrifennwch! Defnyddiwch ein llythyr templed i gysylltu gyda’ch Cynghorydd. Efallai, byddwch eisiau canolbwyntio ar opsiwn fegan lleol gwych, neu eu gwahodd am ginio fegan i drafod y materion llosg.

Os oes etholiadau lleol gennych ym mis Mai, mae`n gyfle perffaith i ofyn i’ch ymgeiswyr lleol os allent gefnogi’r ymgyrch

Rydym ni’n gofyn i Gynghorwyr i gefnogi’n hymgyrch yn y ffordd ganlynol:

  • Arwain drwy ddangos esiampl a chynnig pryd fegan yn ffreutur y Cyngor pob diwrnod. Fel man cychwyn, efallai bydden nhw am geisio her saith diwrnod y “Vegan Society” sef, Plate up for the Planet
  • Defnyddio’u dylanwad ar sefydliadau sector gyhoeddus o fewn yr awdurdod lleol i annog gwell darpariaeth fegan. Efallai byddai hyn trwy’r broses caffaeliad cyhoeddus mewn ysgolion lleol, neu drwy gydweithio gyda’r bwrdd iechyd.
  • Ystyried dod â chynnig ger bron y Cyngor i wneud eu Cyngor yn gefnogwr o fwyd fegan ar draws y gwasanaethau cyhoeddus.

Diweddarwch ni ar eich cynnydd. Os ydych chi’n medru cyfarfod gyda’ch Cynghorydd, mi fydd ein tîm ymgyrchu yn medru cynnig cefnogaeth a chyngor cyn y cyfarfod, a byddem yn hoffi clywed am unrhyw lwyddiannau neu heriau y byddwch yn profi. Cysylltwch â ni ar campaigns[at]vegansociety[dot]com.

Defnyddiwch y ffurflen isod i gyrchu  ein e-bost i Gynghorwyr. Cwblhewch y meysydd, pwyswch copi, wedyn gludwch nhw mewn i’ch porwr e-bost - wedyn, mi welwch yr e-bost a awgrymir yn llawn i'w anfon i’ch Cynghorwr.

 
Reg. Charity No: 279228 Company Reg. No: 01468880 Copyright © 1944 - 2023 The Vegan Society