About the campaign

You are here

» About the campaign

 

It can sometimes seem like it’s never been easier to be a vegan in the UK. With an ever-expanding range of options in supermarkets and restaurants, we can start to believe that we’re approaching a tipping point where vegan options will be normal and accepted rather than a “special request". But what about those who have no opportunity to cook for themselves, and are relying on other (most likely non-vegans) to meet their needs? 

The Vegan Society has been working for many years to improve provision for vegans in various situations. In 2018 we hope to encourage better vegan options across the public sector via grassroots campaigning and legislative change. Our advocacy team often hear from vegans in challenging situations in schools, hospitals and prisons and we want to ensure they can access useful information about their rights easily and quickly. We’ll also be lobbying institutions on their behalf to provide vegan options not just for vegans, but for everyone, every day.

Veganism has been found to come within the scope of international human rights provisions and vegans in the UK are protected under human rights and equality law. Therefore vegans should already have the right to suitable, animal-free catering in public sector settings.  We are now campaigning for tasty, nutritious, appropriate vegan meals on every public sector catering menu every day. 

Of course, providing vegan options does not just protect the rights of vegans. Vegan food can be enjoyed by vegans and non-vegans alike. Institutions looking to improve their sustainability credentials would do well to consider increasing their vegan food provision. A vegan diet can reduce your food related carbon emissions by 50%.

Well-planned vegan diets can support healthy living in people of all ages, and there are benefits to making vegan meals available to anyone. It’s easy to produce tasty options that are rich in fibre and low in saturated fat, provide multiple servings of fruit and vegetables, and exclude processed meat, which the World Health Organisation has classified as a cause of cancer. In addition, some research has linked vegan diets with lower blood pressure and cholesterol, as well as lower rates of heart disease, type 2 diabetes and some types of cancer.

Our amazing campaigners have already been contacting their local councils, hospitals, schools and prisons to put pressure on them to increase their vegan provisions, with lots of success stories. We are now taking this to the next stage by calling for legislative change to guarantee vegan options on every public sector menu, every day. Please sign our petition, share on social media and encourage your friends and family to do the same. We want to see vegans and non-vegans alike, enjoying good quality, healthy, tasty vegan food in all public sector settings and with your help we hope to make this a reality.

 

Weithiau mae’n teimlo fel nad yw hi erioed wedi bod yn gyfnod gwell i fod yn fegan yn y DU. Gyda’r ymlediad cynyddol o opsiynau mewn archfarchnadoedd a bwytai, mi allwn ddechrau credu ein bod yn agosáu tuag at uchafbwynt lle bydd opsiynau fegan yn cael eu derbyn fel normal yn hytrach na “chais arbennig.” Ond beth am y rheiny sydd heb gyfle i goginio i'w hunain, ac yn dibynnu ar eraill i goginio ar eu rhan i gwrdd â’u hanghenion.

Ers rhai blynyddoedd mae’r Vegan Society wedi bod yn gweithio i wella’r ddarpariaeth i feganiaid mewn gwahanol sefyllfaoedd. Yn 2018 rydym yn gobeithio annog gwell dewisiadau fegan ar draws y sector gyhoeddus drwy ymgyrchoedd poblogaidd a newid deddfwriaethol. Mae ein tîm eirioli yn aml yn dod ar draws storïau am feganiaid mewn sefyllfaoedd heriol yn ein hysgolion, ysbytai a charchardai ac rydym am sicrhau eu bod nhw’n cael gwybodaeth ddefnyddiol am eu hawliau yn hawdd ac yn gyflym. Mi fyddwn hefyd yn lobïo sefydliadau ar eu rhan i ddarparu opsiynau fegan, nid yn unig i feganiaid, ond i bawb pob dydd.

Mae feganiaeth wedi ei ganfod i ddod tu fewn i gwmpas darpariaeth hawliau dynol rhyngwladol ac mae feganiaid yn y DU yn dod o dan ddiogelwch cyfreithiau hawliau dynol a chydraddoldeb. Felly dylai feganiaid gael yr hawl eisoes i arlwyo addas o fewn y sector gyhoeddus. Rydym nawr yn ymgyrchu am brydau fegan blasus, maethlon, addas ar bob bwydlen sector gyhoeddus yn feunyddiol.

Wrth gwrs, nid dim ond darparu opsiynau fegan i feganiaid yw’r unig amcan; mi all bwyd fegan gael ei fwynhau gan y rheiny sydd ddim yn feganiaid hefyd. Mi ddylai sefydliadau sy’n edrych at wella’u cymwysterau cynaliadwyedd ystyried codi eu darpariaeth o fwyd fegan. Ar gyfartaledd mae diet fegan yn lleihau eich gollyngiadau carbon personol hyd at 50%.

Mi all dietau fegan sydd wedi’u cynllunio’n dda gefnogi iechyd da mewn pobl o bob oed, ac mae’n fuddiol i wneud prydau fegan ar gael i unrhyw un. Mae’n hawdd cynhyrchu opsiynau blasus sy’n gyfoethog mewn ffibr ac isel mewn braster dirlawn, cynnig digonedd o ffrwyth a llysiau, ac eithrio cig wedi’i brosesi, sydd wedi’i ddosbarthu gan y World Health Organisation fel achos o ganser. Yn ychwanegol, mae peth ymchwil wedi cysyllti ddietau fegan gyda phwysau gwaed a cholesterol is, ynghyd â graddfeydd llai o glefyd y galon, diabetes (teip 2) a rhai mathau o ganser.

Hoffwn weld pob fegan yn derbyn pryd da o fewn y sector gyhoeddus yn y DU, a phrydau fegan-gyfeillgar da ar gael pob amser i unrhyw un. Rydym yn diweddaru ein deunydd presennol a darparu swît o adnoddau i ddefnyddwyr a darparwyr y gwasanaeth ynghyd. Mi fydd hyn yn golygu er enghraifft, bod rhiant yn ymwybodol o hawliau ei plentyn yn yr ysgol a bod arlwywyr yn gwybod yn union beth mae’n golygu i fod yn fegan a sut i arlwyo iddo/iddi. Mi fyddwn hefyd yn mynd i weithio gyda chyrff sefydliadol ac arlwywyr i wella gwybodaeth.

Rydym yn gosod tasg i’n rhwydwaith o ymgyrchwyr cenedlaethol i gysylltu gyda’u cyngor lleol. Mi all eu cynghorydd arwain trwy esiampl a mynd i’r afael yn ei darpariaeth fegan, rhoi pwysau ar sefydliadau lleol i wella’r cynnig fegan, a hyd yn oed gwneud cynnig i ddatgan eu cefnogaeth i feganiaeth yn eu hardal.

Yn hwyrach yn y flwyddyn mi fyddwn ni’n gweithio gyda’r Cynghrair Iawnderau Fegan i ddatblygu deiseb i wneuthurwyr polisi. Hoffem ni weld newid deddfwriaethol sy’n sicrhau bod feganiaid, a phobl nad ydynt yn feganiaid, ar draws y gwasanaethau cyhoeddus yn medru cael mynediad i fwyd iachus fegan. Nid yw bwytai arbenigol ac eiliau wedi’u dyrannu yn yr archfarchnadoedd yn ddigon - rydym am weld arlwyo fegan gwych i bawb!